Om Biodynamisk

Den biodynamiske tankegang tager sin begyndelse i filosoffen Rudolf Steiners ”landbrugskurset” i 1924. Hans teori var, at der sammenhænge mellem ”himmel og jord” – mellem det åndelige og det fysiske, og han gav en lang række anvisninger på, hvordan man kan dyrke jorden, så den er i balance.

Ordet biodynamisk kommer af biologisk (dvs. alt fra fysisk liv fra bakterier og planter til insekter og husdyr). Dynamisk kommer af ordet dynamis, som betyder kraft eller styrke og står for alle de levende og formende kræfter i naturen. De kræfter, som ikke er synlig, men som ses ved at tingene gror.

Rudolf Steiner mente, at kunstgødning ville udpine jorden, således at planterens naturlige modstandskraft ville svækkes, og man så måtte bruge gift-stoffer for at beskytte dem. Fødevarerne bliver således svagere og svagere og er ikke i stand til at give næring og de kræfter, som mennesket skal have for at udvikle sig fysisk såvel som psykisk og åndeligt.

Præparaterne

Steiner giver anvisninger på 8 forskellige præparater, som skal tilføres jorden på forskellige vis. De 6 af dem er kompostpræparater; dvs. man tilsætter dem til kompost, som er en blanding af husdyrgødning og organisk køkkenaffald mv. Præparaterne er fremstillet af lægeplanter og dyreorganer. De til-sættes komposten i meget små mængder og også til ajlen , for at sikre den rigtige omsætning. Dvs. præparaterne er bl.a. medvirkende til at skabe de rigtige betingelser for de mikroorganismer, der er nødvendige for planterne.

Virkningen kan bl.a. iagttages ved at f.eks. ajlen, når den køres ud på marken, er relativ lugtfri, idet kvælstoffet, som giver lugten, er omsat til mere stabile forbindelser.

De 6 kompostpræparater

Består af røllike, som styrer kaliumprocessen og danner fine svovlforbindelser. Brændenælde styrer jernprocessen og proteinkvaliteten i planterne.

Egebark styrker kalkprocessen. Kamilleblomstpræparatet styrer ligeledes kalkprocessen samt styrker plantens kraft til at overvinde forrådnelse.

Præparat af mælkebøtteblomst styrker kisel/lysprocessen. Endelig baldrianpræparatet, der virker aktiverende på fosfor og derigennem kompostens varmeproces.

De 2 hornpræparater

Fremstilles ud fra kohorn (deraf navnet), kogødning og kvarts. Hornpræparaterne udrøres før brug grundigt i vand. Det ene præparat – humuspræparatet – sprøjtes direkte på jorden om foråret for at styrke planteren roddannelse og begyndende vækst.

Det andet præparat – kieselpræparatet – sprøjtes på de voksende planter og indvirker på lysoptagelsen og dermed på modningen af planten. Erfaringsmæssigt ved man, at dette præparat f.eks. giver brødkorn større holdbarhed og en bedre bageevne.

Præparaternes indhold og tilberedning gør, at de formidler kosmiske impulser fra planeterne – de impulser, der for planterne er, hvad magnetfeltet er for kompasnålen. Uden dem bliver planterne ”rådvilde” og mindre harmoniske og sunde.

Rudolf Steiner brugte ofte et eksempel med kompasnålen, der jo altid peger nord – syd. Hvis man søger årsagen hertil i selv nålen, ville det blive betragtet som meningsløst – Vi ved, at forklaringen ligger i jordens magnetfelt. Betragter man nu en roe, som vokser i jorden, og forklarer denne ud fra roen selv og dens nærmeste omgivelser, så opfattes det rigtigt, Hvad der altså for kompasnålen anses for meningsløst opfattes for roen som meningsfyldt.

Planeter og planter

Inden for biodynamikken planlægges mange ting efter måne og stjerner (kosmiske impulser). Man ved ud fra talrige forsøg, at planternes vækst og husdyrenes og biernes adfærd er påvirket af planeternes bevægelser og månens faser. En nulevende kendt person inden for dette forskningsområde er Maria Thun, som på sin hjemegn i Sydtyskland har lavet forsøg inden for alle områder af jordbruget i gennem mere end 50 år. På baggrund heraf udkommer der nu hvert år en såkalender, som angiver fordelagtige tidspunkter for at så, plante, luge og høste samt anbefalinger  for biavleren , hvornår det er bedst at arbejde med bierne.

Landbrugsorganismen

Det biodynamiske landbrug arbejder således bevidst på at styrke afgrødernes naturlige modstandskraft, så de bedst muligt kan optage næringsstoffer fra jorden, modtage de kosmiske impulser, modstå skadedyr og nedbrydende vejrforhold som tørke og kulde etc.

Dette gøres bedst, ved at have et alsidigt husdyrhold – primært køer – for at opnå selvforsyning med gødning. Dernæst ved rigtig opsætning af komposten, der er tilsat de 6 kompostpræparater samt brugen af de to hornpræparater.

Det er vigtigt med sædskiftet, som tager hensyn til jordens behov for skiftevis at bære afgrøder af rod, blad, blomst og frø/frugt samt naturligvis behovet for brug/salg af kløvergræs, korn og grøntsager. Derudover er det også vigtigt, at gården har et socialt og kunstnerisk miljø for at gøre jordbruget til en levende og kreativ landbrugsindividualitet.

Vil du vide mere?

læs på www.rudolfsteiner.dk  og www.biodynamisk.dk

Biodynamisk kvalitet

Demeter-produkter er ikke alene økologiske – de er desuden dyrket med biodynamiske metoder og præparater, der styrker deres livskræfter og ernærings-kvalitet.

Demeter-mærkerne er internationale garanti-mærker for kontrolleret biodynamisk dyrkning og forarbejdning. Reglerne kontrolleres af Demeter-forbundet.

Læs mere her:

www.biodynamisk.dk